Phần 2 : Tạo Nhân Vật
Nama : Tên nhân vật

Pilih Job : Chọn nhân vật

Tampilan : Chọn hình ảnh

Warrior : Võ Tướng

Max Soldier : 2 : Số Binh Sĩ : 2

Have high defense and skilled in close combat : Có khả năng phòng thủ cao và có kỹ năng cận chiến.

Hero : Hào Kiệt

Max Soldier : 4 : Số Binh Sĩ : 4

Skilled in close combat or range combat. Have ability to lead a soldier : Có kỹ năng cận chiến hoặc chiến đấu tầm xa. Có khả năng lãnh đạo một người lính.

Strategist : Quân Sư

Max Soldier : 6: Số Binh Sĩ : 6

Have strategic and support capabilities in combat, can have more soldier: Có khả năng chiến lược và hỗ trợ trong chiến đấu, có thể có nhiều lính hơn.

Sorcerer : Phương Sĩ

Max Soldier : 2: Số Binh Sĩ : 2

Have a big power, can injures mul tiple enemies : Có sức mạnh lớn, có thể làm bị thương nhiều kẻ thù.

Status: Điểm năng lực

STR: Vũ Lực

AGI: P.Ứng

INT Trí Lực

MAG : T.Thần

VIT: Thể

CHA: T.Ngự


TERMS OF USE | ABOUT US | PRIVACY POLICY | SUPPORT


Copyright © 2019 USERJOY.CO.LTD.WAVEGAME ALL RIGHTS RESERVED
All Copyrights and trademarks are the property of their respective owner