Phần 3 : Thông Tin / ALL
*****SHOP

Item Mall Help: Trợ Giúp

Favorite: Yêu Thích

Recommended: Khuyến Nghị

Special: Đặc Biệt

Function: Chức Năng

Boost: Tăng Cường

Lucky: May Mắn

Others: Khác

RefineLọc

Costume: Trang Phục

Sale: Giảm Giá

Bonus: Tặng Kèm

Limited Edidtion: Chỉnh Sửa Giới Hạn

  • Reserve: Thêm Vào Túi Dự Trữ
  • Gift: Tặng
  • Purchase : Mua
  • Mail Box: Hộp Thư
  • Log: Nhật Ký
  • Ambil: Lấy
  • Take all: Lấy Tất Cả

*****Cá Nhân

[Personal Info]: Thông Tin Cá Nhân

Nation : Quốc Gia

Job: Nhân Vật

Level : Cấp

Title : Tiêu Đề

Award : Giải Thưởng

Score : Công Huân

Exp : Kinh Nghiệm

[Basic Status] : Trạng Thái

STR : Vũ Lực

AGI : P.Ứng

INT : Trí Lực

MAG : T.Thần

VIT : Thể

CHA : T.Ngự

Poin : + Điểm Năng Lực

[ATK]: Công Kích

[DEF]: Phòng Thủ

*****Vật Phẩm

*****Kỹ Năng

*****Nhiệm Vụ

QuestTrack : Bảng Nhiệm Vụ

On progress : Đang Làm

Available : Có Sẵn

Special Quest : Nhiệm Vụ Đặc Biệt

Track : Theo Dõi

Region : Khu Vực

Level : Cấp Độ Nhiệm Vụ

Name : Tên Nhiệm Vụ

Type : Kiểu Nhiệm Vụ

State : Quốc Gia Tiểu Bang

Reset QuestTrack : Đặt Lại Nhiệm Vụ

Nhấn vào chiếc giày màu xanh nó sẽ chạy đến nhận nhiệm vũ và chỗ map nhiệm vụ khi làm.

Cánh trắng sẽ phù tới, bạn phải có trục phù.

*****Binh Sĩ

Tactics : Chiến Thuật

[SET] : [Bộ]

[Form.] : [Hình Thức.]

Defender Form : Hình Thức Người Bảo Vệ

Square Form : Hình Vuông

Winnow Form : Biểu Mẫu Winnow

[AI Soldier] Chiến Binh AI

Full Attack : Tấn Công Đầy Đủ

Smart Attack : Tấn Công Thông Minh

Search and Destroy : Tìm Kiếm và Phá Hủy

Split and Destroy : Tách Và Phá Hủy

Guar Position : Vị Trị Guar

Escort Position : Vị Trí Hộ Tống

Status : Trạng Thái

Training : Đào Tạo

Formation : Sự Hình Thành

*****Quân Đoàn

Clan Recruitment : Tuyển Dụng Quân Đoàn

Join Clan : Tham Gia Quân Đoàn

Post Recruitment : Đăng Tuyển Dụng

Candidate List : Danh Sách Ứng Viên

Recruiting Clan List : Danh Sách Quân Đoàn Tuyển Dụng

Clan Name : Tên Quân Đoàn

Chief Name : Tên Trưởng Đoàn

Slot : Chỗ

Min Lv. : Tối Thiểu Lv.

Info : Thông Tin

Status : Trạng Thái

*****Xã Đoàn

Friends : Bạn Bè

Name : Tên

Level : Cấp Độ

Job : Nhân Vật

Region : Khu Vực

Display On/ Off Fiends : Hiển Thị Bật/ Tắt Bạn Bè

Whisper : Thì Thầm

Party : Buổi Tiệc

Add : Thêm Vào

Remove : Xóa

Blacklist : Danh Sách Đen

Name : Tên

Reason : Lý Do

Add : Thêm Vào

Remove : Xóa

Relationship : Mối Quan Hệ

Mentorship : Cố Vấn

Suami istri : Vợ Chồng

Name : Tên

Level : Cấp Độ

Job : Nhân Vật

Region : Khu Vực

Master Notification : Thông Báo Chính

Edit : Biên Tập/ Sửa

Master : Sự Phụ

Apprentice : Học Nghề

Teleport : Dịch Chuyển

Leave : Rời Khỏi

Action : Hoạt Động /Icon

[Sosial] : Xã Hội

[Battle] : Trận Chiến

[Dance] : Nhảy

*****Hệ Thống

Ganti Channel : Thay Đổi Kênh

Main setting : Cài Đặt Chính

Advance Setting : Tùy Chỉnh Nâng Cao

Autobattle Setting : Cài Đặt AuTo/ Tự Động Đánh

Report : Báo Cáo

Logout : Đăng Xuất Tài Khoản

Keluar dari game : Thoát Trò Chơi

Kembali ke game : Tắt/Đóng


TERMS OF USE | ABOUT US | PRIVACY POLICY | SUPPORT


Copyright © 2019 USERJOY.CO.LTD.WAVEGAME ALL RIGHTS RESERVED
All Copyrights and trademarks are the property of their respective owner