Phần 4 : Thông Tin / Giao Dịch / Nâng Cấp / Bản Đồ
1 : Máy Chủ / Thời Gian / Giờ
2 : Khu Vực Các NPC Thành Bạn Đang Đứng/ Chọn nhấp vào sẽ đến NPC đó
3 : Sàn Giao Dịch

**Buy Item : Mua Vật Phẩm

[Quick Search] / Tìm Kiếm Nhanh

Type Item : Loại Sản Phẩm

Weapon : Vũ Khí

Equipment : Giáp

Accessories : Phụ Kiện

Item : Vật Phẩm/ Chuyên Dụng

Lainnya : Khác

Soldier : Lính

Costume : Trang Phục/ Hóa Trang

  • Kata Kunci : Từ Khóa
  • Level Range : Phạm Vị Cấp Độ
  • Mencari : Tìm Kiếm

[Daftar Beli] / Danh Sách Mua Hàng

Namabarang : Tên Sản Phẩm

Level : Cấp Độ

Penjual : Người Bán

Durasi : Thời Lượng/ Thời Gian Bán Còn..Time

Harga jual : Giá Bán

  • Try : Thử / Trang Bị
  • Buy : Mua / Trang Bị, Vật Phẩm
  • Keluar : Thoát/ Out

**Sell Item : Bán Vật Phẩm

[Pengaturan lelang] / Dàn Xếp Bán Vật Phẩm, Trang Bị ( Đặt Vào Ô Trống )

Item dagangan : Hàng Hóa

Durasi / 24,48,72 jam : Thời Gian Muốn Bán / 24,48,72 Giờ

Set Harga : Đặt Giá Bán

Biaya : Giá Cả

OK : Đồng Ý

Auction Box : Hộp Vật Phẩm

Klik kanan untuk mengambil : Nhấp Chuột Phải Để Truy Xuất

Take All : Lấy Tất Cả

[Daftar Jual ] / Danh Sách Bán

Nama Barang : Tên Hàng Hóa

Level : Cấp Độ

Durasi : Thời lượng

Harga jual : Giá Bán

Batalkan : Hủy Bỏ

Keluar : Thoát

**Buy Gold: Mua Vàng

**Sell Gold: Bán Vàng

4 : Chế Tạo + Vũ Khí / Trang Bị

Refine : Nâng Cấp + Vũ Khí / Trang Bị

Enhance : Nâng Cấp Kháng

Lucky Upgrade : Chế Tạo

Equipment Disassamble : Thiết Bị Tháo Rời

(Cần Có Vật Phẩm Để Nâng Cấp và Chế Nguyên Liệu)

5 : Bảng Thông Báo

Ranking List : Danh Sách Xếp Hạng

Clan Recruitment : Tuyển Dụng Clan

Military Sport Register : Đăng Ký Thể Thao Quân Sự

Equipedia :

Situasi Perang : Tình Hình Chiến Tranh

Wedding Registration : Đăng Ký Đám Cưới

Daily Individual Activity : Hoạt Động Cá Nhân Hàng Ngày

3Kingdoms Rules : Quy Tắc Tam Quốc Chí

6 : Tình Trạng Đặc Biệt
7 : Bản Đồ Huyền Thoại
8 : Lịch Sự Kiện
9 : Bản Đồ Thế Giới

Pilih area : Chọn Khu Vực

World Map : Bản Đồ Thế Giới

Map wilayah : Bản Đồ Khu Vực


TERMS OF USE | ABOUT US | PRIVACY POLICY | SUPPORT


Copyright © 2019 USERJOY.CO.LTD.WAVEGAME ALL RIGHTS RESERVED
All Copyrights and trademarks are the property of their respective owner