Phần 5 : Thông Tin Chat / PM ( Chat đã quen chỉ cần thêm dấu / rồi thêm chữ phía sau )


Chat / Display : Trò Chuyện / Hiển Thị

Char /s : Nhân Vật

Whisp /t : Thì Thầm

Party /p : Đội Ngũ

Clan /g : Quân Đoàn

Ally /u : Đồng Minh

Nation /c : Quốc Gia


TERMS OF USE | ABOUT US | PRIVACY POLICY | SUPPORT


Copyright © 2019 USERJOY.CO.LTD.WAVEGAME ALL RIGHTS RESERVED
All Copyrights and trademarks are the property of their respective owner